cul


cul
I nm.
1. fam. orqa, ort, ket, orqa chiqaruv teshigi; vulg. en avoir plein le cul og‘zi-burnigacha to‘yib ketmoq; être comme cul et chemise ajralmas bo‘lmoq
2. orqa qismi, orqasi; cul de charrette arava orqasi; tirer au cul har xil bahonalar bilan ishni kam qilmoq, dangasalik qilmoq
3. ichi, pasti, pastki qismi, ost, tub, tag, quyi, oxir; cul de bouteille shisha tubi, ichi; faire cul sec tagigacha, oxirigacha ichmoq
II adj.fam. chala ishlangan, qilingan; ce qu'il est cul! eshakligini qarang!

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.